BUDGET OCH RESULTATUPPFÖLJNINGS -MODELLER

KANSKE DET VANLIGASTE OMRÅDET FÖR EXCEL.

Utmaningen här är att få en dynamisk budgetmodell där det är enkelt att lägga till och ta bort. Välja aktuell månad med en ”dropdown” i stället för att klippa och klistra månadsdata. Inte sällan så automatiserar vi inläsning från ekonomisystemet för att effektivisera processen ytterligare.

En annan svårighet kan vara att hantera decentraliserade budgetprocesser där flera användare skall fylla i / rapportera. Vi har olika standardlösningar för detta. Anders första automatiserade kundbudget gjorde han på en programmerbar miniräknare. Sedan dess har många enkla och avancerade budget/resultatuppföljningsmodeller passerat.

Se även kvartalsrapporter och årsredovisningar.

KVARTALSRAPPORTER, ÅRSREDOVISNINGAR OCH PRESENTATIONER

UNDERLAGET TILL KVARTALSRAPPORTER PASSERAR OFTAST EXCEL.

Utmaningen att slippa så mycket manuell inmatning och redigering som möjligt. Det skall gå snabbt, vara kostnadseffektivt men samtidigt uppfylla ledningens/IR-avdelningen krav på utseende och grafisk profil.

Vi har skapat många rapporter där man inte kan tro att det faktiskt är Excel, Word och PDF hela vägen.

Ett verktyg för att automatisera processen från ekonomisystem, till Excel och vidare till Word och Powerpoint.

PROJEKTBUDGET OCH KOSTNADSESTIMAT

VAD KOSTAR PROJEKTET OCH HUR LIGGER VI TILL?

Budget, prognos och uppföljningsprocessen går igenom olika steg och ofta vill man ha en tidsaxel på ekonomin i projektet.

Det ställer stora krav på hantering av ett dynamiskt antal budgetposter som skall fungera på små och stora projekt. Modellen måste också klara de olika stegen budget, revidering, prognoser och utfall samt kunna jämföra dessa så att man vet var man står och /eller kan hålla jämna steg med faktureringen.

För att få en hanterbar modell så skapar vi oftast Vyer så att man kan se de olika avsnitten (Budget, P1, P2 utfall osv) samt rapporter per konto osv.

PRISLISTOR, PRISKALKYLER OCH OFFERTVERKTYG

Excel är som gjort för att hantera prislistor och priskalkyler.

Konsten är att få till en snygg prislista som följer den grafiska profilen, är lätt att uppdatera och distribuera till kunder och återförsäljare. Gärna med en integrerad priskalkyl.

Vi har jobbat men priskalkyl och prislistor sedan Excel lanserades så vi har mycket att tillföra inom detta område.

VÄRDERINGSMODELLER

EXCEL ANVÄNDS OFTA FÖR ATT SKAPA OLIKA VÄRDERINGSMODELLER

tex företagsvärdering, fastighetsvärdering osv. Med avancerade formler (tex IRR) de olika verktygen i Excel (tex Goalseek) och makron/VBA så kan man skapa en dynamisk modell med stora möjligheter att variera ränta, inflation och olika scenarier.

BUSINESS CASE -MODELLER

ETT VERKTYG FÖR ATT AVGÖRA / VISA BESLUTSFATTARNA ATT EN INVESTERING ÄR LÖNSAM.

Vi har byggt enkla och komplexa modeller kring detta. Enkel inmatning med olika nivåer på schabloner när man inte har exakta data, snygg presentation med grafer ”Before/After” och Payback time.

På en Excelkurs med en direktionsrestaurant skapade vi en gång ett festvånings-case och funderade på att byta branch på kuppen. När vi själva räknar på hur mycket pengar man kan spara med våra mallösningar så häpnar både vi och våra kunder.

BALANCED SCORECARD (BALANSERAT STYRKORT)

TANKEN ÄR ATT KONKRETISERA ORGANISATIONENS STRATEGI

Genom ta fram ett antal olika mätetal och där igenom koppla den till det dagliga arbetet. ”What gets measured gets done”. I Excel finns många möjligheter att på ett enkelt sätt skapa Scorecard-lösningar. Den nya PowerPivot-funktionaliteten ger ytterligare möjligheter att skapa rapporter från flera olika system.

TIDPLANER, PROJEKT OCH PRODUKTIONS-PLANER

GANTSCHEMAN I ENKLA FORMER ÄR OFTA EN DEL PÅ VÅRA ANPASSADE EXCELKURSER FÖR PROJEKT OCH PRODUKTIONSLEDARE.

Det skall vara snyggt, följa den grafiska profilen och vara lätt att fylla i. Man skall kunna välja startdatum, och hur lång period man vill se.

Nästa steg är att automatiskt fylla i staplarna med beräknade data, kunna följa timbeläggning osv.

EXCEL SOM RAPPORTVERKTYG TILL ANDRA SYSTEM.

AUTOMATISERA RAPPORTERNA

Vi möter inte sällan kunder som skapar rapporter manuellt i Excel genom att importera data manuellt från andra system, klippa och klistra, göra nya pivottabeller osv. Det finns stora möjligheter att automatisera denna typ av arbete. Import med Queries eller den nya PowerPivot-funktionen, Automatisera textimport med makro/VBA uppdatera rapporter med ett dynamiskt antal rader. Autodistribuera kundrapporter eller interna rapporter till ledning / säljare.

SCHEMA-MODELLER

ALLT FRÅN ENKLA ARBETSSCHEMAN TILL KOMPLICERADE LÖSNINGAR

Att skapa scheman kan vara allt från enkla arbetsscheman till komplicerade lösningar kopplade till/från Outlooks kalenderbokningar.

Att slippa mata in samma sak flera gånger och återvinna det man gjort tidigare är en viktig målsättning. Automatisering med val eller slumpval av resurs och import / Export från andra system är ofta en del av lösningen.